Thursday, 29 December 2011

PENGURUSAN FAIL PANITIA PRASEKOLAH

KANDUNGAN FAIL PANITIA PRASEKOLAH MENGIKUT ITEM ISO 9001:2000

1.  Takwim Prasekolah
2.  Struktur Oraganisasi Prasekolah
3.  Biodata dan Maklumat Guru dan PPM
4.  Jadual Waktu Guru dan PPM
5.  Minit Mesyuarat Kurikulum
6.  Program Peningkatan Mata Pelajaran / Aktiviti Prasekolah Sepanjang Tahun
7.  Peperiksaan Awam
8.  Peperiksaan Dalaman
9.  Senarai Buku Rujukan
10. Senarai Alat Bantu Mengajar
11. Maklumat Perkembangan Staf
12. Pemantauan Sukatan Mata Pelajaran
13. Pekeliling
14. Anggaran Perbelanjaan 
15. Kajian Tindakan
16. Sukatan Pelajaran
17. Rancangan Pelajaran
18. Soalan Ujian/ Peperiksaan
19. Lembaran Kerja Murid

Wednesday, 28 December 2011

JENIS-JENIS FAIL DAN BUKU REKOD PRASEKOLAH

Sebagai panduan senarai fail yang perlu ada di prasekolah adalah seperti di bawah :

1.FAIL PANITIA PRASEKOLAH -
Senarai AJK/Carta Organisasi/Jadual Waktu/Sukatan dan Huraian Prasek/Ranc.Tahunan/Takwim/Carta Gantt/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat/Biodata Guru Prasek,PPM,Guru Pend.Islam

2. FAIL PENGURUSAN PRASEKOLAH -
Arahan-arahan/Pekeliling berkaitan

3. REKOD PERKEMBANGAN MURID - Senarai Semak/Rekod Anekdot/Rekod Berterusan/Analisis Kajian 3M/Junior Kids Programme

4. FAIL PERIBADI MURID - Salinan Surat Beranak/Kad Pengenalan Ibu Bapa,Penjaga/Rekod Kesihatan Murid/Sijil Sakit

5. FAIL HASIL KERJA MURID - Individu dan Kumpulan (Pastikan disemak dan diberikan ulasan)

6. FAIL PERMUAFAKATAN - Senarai AJK/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat

7. FAIL PEMILIHAN MURID PRASEKOLAH - Senarai AJK (GB,PK1,PK2,PKko,Guru Prasek,Guru Pend.Islam,Guru Tahap 1)/Senarai Nama Murid dan Pendapatan Ibu Bapa,Penjaga/Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Mesyuarat

8. FAIL KEWANGAN - Jumlah Terimaan PCG (salinan disahkan)/Perbelanjaan,Pembelian(salinan disahkan)/Lawatan/Tajaan dll

9. FAIL MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR - Surat panggilan/'Hands-out'

10. FAIL STOK - Inventori (Borang Kew PA3 & Kew PA5)-Peralatan yang tidak perlu penyelenggaraan tetapi mesti ada pelupusan/Harta Modal (Borang Kew PA2 & Kew PA4)-Peralatan yang perlu penyelenggaraan berjadual/tidak berjadual yang perlu pelupusan/Peralatan Pejabat (Borang J3 & J4)-Peralatan pakai buang/(Borang Kew PA7)-Senarai peralatan modal dan inventori dalam kelas dan ditampal pada dinding

11. FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH DAN PPM
12. BUKU REKOD PELAWAT
13. BUKU REKOD KELUAR MASUK MURID
14. BUKU REKOD PERGERAKAN GURU DAN PPM
15. BUKU REKOD PERGERAKAN ALATAN / BBM

SOALAN LAZIM MENGENAI PRASEKOLAH


Soalan : Bagaimana hendak menggunakan wang baki Bantuan Makan Murid ?
Permohonan hendaklah dikemukakan ke Unit Pengurusan Prasekolah, Sektor Pengurusan Sekolah bagi mendapatkan kebenaran menggunakan wang baki tersebut 
Setiap permohonan mestilah menyatakan perincian pembelian bahan makan murid berdasarkan
i. surat siaran KP.1574/4/6/Jld.8 (33) bertarikh 30 Julai 2007 di para 2 menyatakan Bahagian Kewangan tiada halangan membenarkan pihak sekolah membelanjakan baki peruntukan tersebut bagi tujuan membekalkan makanan berkhasiat termasuk vitamin kepada murid prasekolah sahaja.
ii. J.Pend.Pk(Kew)3536/1/(38) bertarikh 3 Disember 2008 – Perkara 6 menyatakan Lebihan peruntukan Bantuan makanan Prasekolah boleh dibelanjakan untuk tujuan membekalkan makanan berkhasiat termasuk vitamin kepada murid prasekolah sahaja dengan cara membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Perak. Jika berlaku pengurangan murid melebihi 5% daripada bilangan murid sebenar, lebihan tersebut hendaklah dipulangkan ke Jabatan Pelajaran Perak.
.
Soalan : Bagaimana cara melaksanakan lawatan sambil belajar murid prasekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia ?
Permohonan lawatan perlu mendapatkan kebenaran dari pihak Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing dengan disertakan Kertas Kerja Lawatan 
Pihak Unit Pengurusan Prasekolah hanya membantu menyediakan peruntukan sewaan bayaran perkhidmatan bas berpandukan kepada kadar sewaan bas yang dikeluarkan oleh Unit Kewangan, Jabatan Pelajaran Negeri. Permohonan mestilah disertakan dengan satu salinan kertas kerja lawatan yang diluluskan oleh PPD dan selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh lawatan dijalankan. Permohonan yang lewat tidak akan dilayan.
.
Soalan : Bagaimana cara bagi menggantikan Pembantu Pengurusan Murid yang cuti bersalin /  yang bertukar dengan tiada pengganti / cuti sakit berpanjangan ?
Surat Permohonan hendaklah dikemukakan ke Unit Pengurusan Prasekolah, Sektor Pengurusan Sekolah bagi mendapatkan kelulusan dan surat tawaran 
Soalan : Adakah perlu dipulangkan lebihan peruntukan wang Bantuan Makanan Murid Prasekolah dan PCG bagi tahun-tahun semasa ?
Sekiranya berlaku pengurangan murid melebihi 5% daripada bilangan murid sebenar atau berbanding tahun asas tuntutan, lebihan tersebut hendaklah dipulangkan ke Unit Kewangan, Jabatan Pelajaran Perak sebelum 31 Julai tahun semasa. (Surat siaran : J.Pend.PK(kew)3164/Jld.lll (92) bertarikh 16 Mac 2004) 
.
Soalan : Bolehkah pihak sekolah membuat tuntutan pelarasan peruntukan bagi aktivti prasekolah
Tuntutan pelarasan bagi aktiviti prasekolah tidak dibenarkan merujuk kepada surat KP.1573/17/Jld. 14 (4) bertarikh 16 Oktober 2002 
Soalan : Sekolah manakah di negeri Perak yang mempunyai kelas prasekolah?
Senarai sekolah di negeri Perak yang mempunyai kelas 

SYARAT KELAYAKAN MASUK KE PRASEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Syarat-syarat Kemasukan Murid Ke Kelas Prasekolah KPM adalah merujuk surat : KP(PUU)10074/02/9/Jld.3(58) bertarikh 6 Mac 2002 dan KP(BS)/(PSR)8502/10/Jld.Vll(8) bertarikh 29 Mac 2002.
i) Warganegara Malaysia sahaja. (Merujuk kepada penerimaan kemasukan murid ke sekolah rendah).
ii) Kanak-kanak yang mencapai umur lima (5) tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa.
iii) Keutamaan pemilihan berasaskan kepada merit pendapatan ibu bapa/penjaga di bawah garis kemiskinan dan ‘ranking’ pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi.
iv) Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang.
v) Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah.
Kemasukan ke Kelas Prasekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Tarikh mula pendaftaran                                :          1  Jun tahun
Tarikh tutup pendaftaran                             :           30 September
Surat tawaran masuk                                    :          11 November
Jawapan penerimaan tawaran               :          30 November
Pendaftaran masuk kelas                           :          Sesi persekolahan tahun berikutnya.

Friday, 23 December 2011

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN PRASEKOLAH OLEH JEMAAH NAZIR1. Pelan taktikal - prasekolah
2. Minit mesyuarat
3. Anggaran belanja mengurus - prasekolah
4. Jadual penyeliaan P&P - prasekolah
5. Rekod pencerapan P&P prasekolah
6. Rekod pencerapan Pengurusan prasekolah
7. Akta pendidikan 1996 (Peraturan2 pendidikan kurikulum prasekolah kebangsaan 2002)
8. SPI Bil 9/2010
9. SPK Bil. 8/2010
10. Takwim prasekolah
11. Buku panduan pengurusan prasekolah
12. Fail jawatankuasa prasekolah
13. Rekod kedatangan murid prasekolah
14. Portfolio murid
15. Rekod perkembangan kemajuan murid
16. Rekod pelawat di bilik prasekolah
17. Rekod keluar masuk murid prasekolah
18. Rekod pergerakan guru/ pembantu pengurusan murid di kelas prasekolah
19. Buku stok pembelian bahan makanan
20. Kad inventori
21. Rekod kesihatan murid prasekolah

Friday, 9 December 2011

MARI MENYEBUT KVK


MARI MENYEBUT KVK AKHIRAN 'n'


ban   bin     bun    ben   ben   bon

can   cin     cun    cen   cen   con

dan   din     dun    den   den   don

fan     fin      fun     fen     fen     fon

gan     gin     gun    gen   gen   gon

han    hin     hun    hen    hen    hon

jan     jin       jun     jen     jen     jon

kan    kin      kun    ken    ken    kon

lan     lin       lun     len     len     lon

man    min    mun   men   men   mon

nan    nin     nun    nen    nen    non

pan   pin     pun    pen   pen   pon

qan   qin     qun    qen   qen   qon

ran     rin      run     ren     ren     ron

san    sin      sun     sen    sen    son

tan     tin      tun     ten     ten     ton

van      vin     vun    ven    ven    von

wan   win    wun   wen    wen   won

yan    yin      yun    yen    yen    yon

zan    zin      zun    zen    zen    zon


CUBA BACA


ikan    badan   hujan   hutan   cawan    taman


makan   makan   jalan   bulan   lapan   kanji   


ganda   nanti    pandu    mandi    bantu


lilin   yakin   rajin   licin   salin   kabin   cinta   


dinda   masin   pintu   cincin   minta   binti


turun   tahun   susun   sabun   hayun   racun   kunci


pantun   tunda   timun   buntu   pundi   sunti   rukun
MARI MENYEBUT KVK AKHIRAN 'k'bak    bik     buk    bek   bek   bok

cak   cik     cuk    cek   cek   cok

dak   dik     duk    dek   dek   dok

fak     fik      fuk     fek     fek     fok

gak   gik     guk    gek   gek   gok

hak    hik     huk    hek    hek    hok

jak     jik       juk     jek     jek     jok

kak    kik      kuk    kek    kek    kok

lak     lik       luk     lek     lek     lok

mak  mik    muk   mek  mek  mok

nak    nik     nuk    nek    nek    nok

pak   pik     puk    pek   pek   pok

qak   qik     quk    qek   qek   qok

rak     rik      ruk     rek     rek     rok

sak    sik      suk     sek    sek    sok

tak     tik      tuk     tek     tek     tok

vak    vik     vuk    vek    vek    vok

wak   wik    wuk   wek   wek   wok

yak    yik      yuk    yek    yek    yok

zak    zik      zuk    zek    zek    zokCUBA BACAanak   emak   masak   cicak   badak   kakak   

galak   
gagak   lawak   kayak   lasak   Razakbatik   balik   tarik   lapik   carik   mudik   datuk   rasuk   duduk   sibuk    lapuk   rusuk   ajuk

   


MARI MENYEBUT KVK AKHIRAN 'm'

bam   bim     bum    bem   bem   bom

cam   cim     cum    cem   cem   com

dam   dim     dum    dem   dem   dom

fam     fim      fum     fem     fem     fom

gam   gim     gum    gem   gem   gom

ham    him     hum    hem    hem    hom

jam     jim       jum     jem     jem     jom

kam    kim      kum    kem    kem    kom

lam     lim       lum     lem     lem     lom

mam    mim    mum   mem    mem    mom

nam     nim     num    nem    nem    nom

pam     pim      pum    pem    pem   pom

qam     qim     qum    qem   qem     qom

ram     rim      rum     rem     rem     rom

sam      sim      sum     sem    sem    som

tam      tim      tum     tem     tem     tom

vam     vim     vum    vem    vem    vom

wam     wim     wum    wem    wem    wom

yam    yim      yum    yem    yem    yom

zam    zim      zum    zem    zem    zom
MARI MENYEBUT KVK AKHIRAN 'r'bar   bir     bur    ber   ber   bor

car    cir     cur    cer   cer   cor

dar     dir     dur    der   der   dor

far     fir      fur     fer     fer     for

gar   gir     gur    ger   ger   gor

har     hir     hur    her    her    hor

jar     jir       jur     jer     jer     jor

kar    kir      kur    ker    ker    kor

lar      lir       lur     ler     ler     lor

mar     mir    mur   mer   mer   mor

nar      nir     nur    ner     ner    nor

par     pir     pur    per    per    por

qar     qir     qur    qer    qer    qor

rar      rir      rur     rer     rer     ror

sar      sir      sur     ser    ser    sor

tar     tir      tur     ter     ter     tor

var     vir     vur    ver    ver    vor

war     wir    wur    wer    wer   wor

yar    yir      yur    yer    yer    yor

zar     zir      zur     zer     zer    zorMARI MENYEBUT KVK AKHIRAN 's'bas    bis     bus    bes   bes   bos

cas   cis     cus    ces   ces   cos

das     dis     dus    des   des   dos

fas     fis      fus     fes     fes     fos

gas     gis     gus    ges   ges   gos

has    his     hus    hes    hes    hos

jas     jis       jus     jes     jes     jos

kas    kis      kus    kes    kes    kos

las     lis       lus     les     les     los

mas    mis    mus   mes    mes    mos

nas      nis     nus    nes    nes    nos

pas     pis     pus    pes   pes    pos

qas     qis     qus    qes   qes    qos

ras      ris      rus     res     res     ros

sas     sis      sus     ses    ses    sos

tas     tis      tus     tes     tes     tos

vas     vis     vus    ves    ves    vos

was    wis    wus    wes    wes    wos

yas    yis      yus    yes    yes    yos

zas    zis      zus    zes    zes    zos